พระวิปัสสนาจารย์พระวิปัสสนาจารย์:

1. พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ

2. พระสว่าง ติกฺขวีโร

3. พระมหาทองมั่น สุทธจิตฺโต

4. พระครูประภาศสารคุณ

5. พระณรงค์ กนฺตสีโล


พระผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์
6. พระสมพงษ์ ปญฺญาวโร

7. พระสุทธิ สุทฺธิปญฺโญ

ประวัติพระวิปัสสนาจารย์ >>> คลิกที่นี่

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 30 other followers

%d bloggers like this: