บาปเกิดจากจิต ย่อมหมดจดด้วยจิต

ชเลน ภวติ ปงฺกํ ชเลเนว วิสุชฺฌติ
จิตฺเตน ภวติ ปาปํ จิตฺเตเนว วิสุชฺฌติ

โคลนเกิดจากน้ำ ย่อมสะอาดด้วยน้ำ ฉันใด
บาปเกิดจากจิต ย่อมหมดจดด้วยจิต ฉันนั้น

พระจันทิมา ประเทศเมียนม่าร์

Posted on June 13, 2013, in ข้อความธรรมอื่นๆ, ธรรมะน้อมนำใจ, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on บาปเกิดจากจิต ย่อมหมดจดด้วยจิต.

Comments are closed.