ควรเริ่มทำความเพียรเพื่อให้ถึงความหลุดพ้นในชาตินี้

เมื่อชาวพุทธทำบุญครั้งใด ก็มักอธิษฐานขอให้บรรลุนิพพานโดยเร็วพลัน แต่จุดมุ่งหมายสูงสุดนี้ไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการตั้งความปราถนาอย่างเดียว เพราะกุศลส่วนใหญ่มักจะส่งผลให้ไปเกิดในภพที่สูงขึ้น

เพื่อให้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นหนทางสายเดียวที่จะนำไปสู่พระนิพพานได้ เราไม่ควรรอให้ถึงชาติหน้า แต่ควรเริ่มทำความเพียรเพื่อให้ถึงความหลุดพ้นในชาตินี้

จากหนังสือธัมมจักกัปปวัตนสูตร :
ประพันธ์โดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ (โสภณมหาเถระ)
แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ์

Advertisements

Posted on 17-12-2016, in ธรรมะน้อมนำใจ, ปกิณกะธรรม, พระมหาสีสยาดอ. Bookmark the permalink. Comments Off on ควรเริ่มทำความเพียรเพื่อให้ถึงความหลุดพ้นในชาตินี้.

Comments are closed.