วิปัสสนากรรมฐาน ศาสตร์การมองรูป-นาม

ร่างกายอันยาววาหนาคืบมีวิญญาณครอง เรียกว่า “รูป-นาม” นี้เป็นแหล่งกำเนิดสภาวะต่าง ๆ นานัปการ ศาสตร์ศิลป์และวิทยาการหลากหลายนี้ ก็ล้วนเริ่มจากแหล่งกำเนิดนี้ก่อนแผ่ขยายออกไปปรากฏเป็นรูปธรรม

รูป-นามนับว่ามีกลไกอันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อน ถูกสร้างเสริมแต่งโดยธรรมชาติอย่างประณีต มีกิริยาอาการเคลื่อนไหว ไออุ่นสัมพันธ์กับสภาพสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ นี้คือความงดงามที่เป็นมาและเป็นไปตามธรรมชาติจริง ๆ

การมอง “รูป-นาม” อย่างเพ่งพินิจ เป็นข้อควรคิดพิจารณาว่าน่าศึกษากลไกของรูป-นามนั้นเพียงใดศิลปะการมองอย่างเป็นระบบ และพบความประณีตงดงาม (ปรมัตถ์) นั้น คือ “วิปัสสนา”

วิปัสสนากรรมฐาน เป็นศาสตร์มีศิลปะการมองรูป-นามโดยเฉพาะ ผู้ค้นพบศาสตร์และศิลป์นี้โดยใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน นั่นคือ พระพุทธเจ้า หลังการค้นพบพระองค์ทรงดำริว่า

“ธรรมนี้เป็นสภาพอันสุขุมลุ่มลึกละเอียดลออประณีต ยากที่จะรู้เห็นแจ่มกระจ่าง เป็นวิสัยของบัณฑิตจะพึงรู้แจ้ง ทั้งธรรมที่เข้าไปสงบระงับสังขาร ไร้กิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งมวล ก็ล้ำเลิศประเสริฐยิ่งนัก ยากแสนที่จะรู้แจ้งแจ่มชัด กระไรเลยเราจะลำบากเหนื่อยเปล่า หากแสดงธรรมเพราะผู้ด้อยปัญญาจะไม่สามารถรู้ทั่วถึงธรรมนั้นได้”

ทรงท้อพระทัยที่จะถ่ายทอด ก็น้อมไปสู่ความขวนขวายน้อย แต่ด้วยความเปี่ยมล้นแห่งพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์จึงตัดสินพระทัยนำศาสตร์และศิลป์นี้มาถ่ายทอดแสดงเปิดเผยแก่ชาวโลก วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จึงได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่ครานั้น

พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
จากคำนำ โดย พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์

ในหนังสือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔
โดยพระอาจารย์ ดร. ภัททันตะ อาสภเถระ
ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Advertisements

Posted on 17-12-2016, in จากหนังสือธรรมอื่นๆ, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on วิปัสสนากรรมฐาน ศาสตร์การมองรูป-นาม.

Comments are closed.

%d bloggers like this: