กิเลสเกิดจากใจ ละได้ด้วยใจ

กิเลสเกิดจากใจ ละได้ด้วยใจ

กิเลสเกิดจากใจของเราที่คิดปรุงแต่งด้วยความพอใจหรือไม่พอใจ ถ้าเราปรุงแต่งด้วยความพอใจ ความโลภย่อมเกิดขึ้น ถ้าเราปรุงแต่งด้วยความไม่พอใจ ความโกรธย่อมเกิดขึ้น แต่ถ้ามีอารมณ์มากระทบแล้วเราสามารถรักษาความเป็นกลาง ไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งที่รับรู้ โดยกำหนดว่า “เห็นหนอ” หรือ “ได้ยินหนอ” นั่นคือการเจริญสติอย่างแท้จริง

แม้กิเลสจะเกิดจากใจของเรา ก็เป็นสิ่งที่ละได้ด้วยใจของเราเอง เปรียบเสมือนตมเกิดจากน้ำ ย่อมถูกล้างให้สะอาดด้วยน้ำ ดังข้อความที่โบราณาจารย์กล่าวว่า

ชเลน ภวติ ปงฺกํ ชเลเนว วิสุชฺฌติ
จิตฺเตน ภวติ ปาปํ จิตฺเตเนว วิสุชฺฌติ.
(มณิทีป. หน้า ๓๖)

ตมเกิดจากน้ำ ย่อมสะอาดด้วยน้ำ ฉันใด
บาปเกิดจากจิต ย่อมสะอาดด้วยจิต ฉันนั้น

จากหนังสือ ประกายส่องใจ
เรียบเรียงโดย พระคันธสาราภิวงศ์

Advertisements

Posted on 17-12-2016, in ปกิณกะธรรม, ประกายส่องใจ. Bookmark the permalink. Comments Off on กิเลสเกิดจากใจ ละได้ด้วยใจ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: