ฝึกว่ายน้ำก่อนจะจมน้ำ

ในชีวิตหนึ่งของทุกคน เราต้องจมน้ำ คือ ได้รับความทุกข์ทรมานในเวลาเสียชีวิต ขณะที่จิตจะเคลื่อนจากภพนี้ไปภพหน้า จิตมีลักษณะเหมือนนกแร้งขย่มต้นตาลก่อนจะบินขึ้นไป โดยทั่วไปต้นตาลที่นกแร้งอาศัยอยู่มักเหี่ยวเฉาตายไป เพราะนกแร้งมักขย่มต้นตาลก่อนจะบินขึ้นเสมอ

คนส่วนใหญ่จึงมักได้รับความเจ็บปวดในเวลาใกล้ตาย แม้คนที่ตายอย่างกระทันหันด้วยอุบัติเหตุจะได้รับความเจ็บปวดไม่นาน แต่นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ทราบว่าเวลาไม่กี่วินาทีของคนธรรมดา คนป่วยจะรู้สึกยาวนานมาก

ดังนั้น เราทุกคนต้องฝึกว่ายน้ำก่อนจะจมน้ำ นั่นคือการเจริญสติปัฏฐานเพื่ออดทนต่อทุกขเวทนาในเวลาใกล้เสียชีวิต เพื่อไม่ให้จิตเศร้าหมองได้รับความทุกข์ทรมานในเวลานั้น มีผู้หญิงท่านหนึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็ง ท่านตะโกนโวยวายว่าฉันไม่อยากตาย ต่อมาถูกหามเข้าห้องไอซียูแล้วเสียชีวิตในที่นั้น ด้วยเหตุนี้ การเจริญสติปัฏฐานจึงมีคุณค่ามากต่อชีวิตของทุกคน

นอกจากนั้น การเจริญสติปัฏฐานยังเป็นการสั่งสมเมล็ดพันธุ์แห่งวิปัสสนาในกระแสจิต ซึ่งจะผลิดอกออกผลเป็นมรรคผลนิพพานต่อไป บุคคลผู้มิได้เจริญสติปัฏฐานย่อมไม่อาจพ้นจากทุกข์ในวัฏฏสงสารได้ ในคัมภีร์อรรถกถา (ที. อ. ๑.๑๕๑) เรียกว่า “วัฏฏขาณุ” แปลว่า “ตอแห่งวัฏฏะ” หมายถึง ตอไม้ที่แห้งตายไม่เจริญงอกงามเป็นต้นไม้ที่ผลิดอกออกผล แม้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสรรเสริญการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเกิดปัญญาหยั่งเห็นความเกิดดับว่าทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐ แม้มีชีวิตอยู่วันเดียวก็ดีเลิศกว่าคนที่มีชีวิตอยู่ร้อยปีโดยมิได้ปฏิบัติธรรม ดังพระพุทธดำรัสว่า

โย จ วสฺสสตํ ชีเว อปสฺสํ อุทยพฺพยํ เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย ปสฺสโต อุทยพฺพยํ.
(ขุ. ธ. ๒๕.๑๑๓.๓๗)

ผู้หยั่งเห็นความเกิดดับแห่งสังขาร มีชีวิตอยู่วันเดียว ประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปีของผู้ไม่หยั่งเห็น

จากหนังสือประกายส่องใจ
เรียบเรียงโดย พระคันธสาราภิวงศ์

Posted on 17-12-2016, in ปกิณกะธรรม, ประกายส่องใจ. Bookmark the permalink. Comments Off on ฝึกว่ายน้ำก่อนจะจมน้ำ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: