อินทรีย์ ๕ เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน

สติ เหมือนการสีไม้อย่างต่อเนื่อง
สมาธิ เหมือนความร้อนที่ได้รับจากการสีไม้
ปัญญา เหมือนไฟที่เกิดจากความร้อน

กล่าวคือในอินทรีย์ทั้ง ๕ อันได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา

ศรัทธา เป็นเหตุให้เกิดวิริยะ
วิริยะ เป็นเหตุให้เกินสติ
สติ เป็นเหตุให้เกิดสมาธิ
สมาธิ เป็นเหตุให้เกิดปัญญา
ดังนี้เป็นต้น

อินทรีย์ ๕ เหล่านี้ เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน การเจริญสติจึงมีประโยชน์ทำให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิ เพื่อพัฒนาปัญญาต่อมา

จากหนังสือ มหาสติปัฏฐานสูตร
โดย พระมหาสีสยาดอ

Advertisements

Posted on 17-12-2016, in ปกิณกะธรรม, พระมหาสีสยาดอ. Bookmark the permalink. Comments Off on อินทรีย์ ๕ เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน.

Comments are closed.

%d bloggers like this: