บุญที่เราสั่งสมไว้ เป็นสิ่งที่เราได้รับดีแล้วหนอ

สงฺขารา มม สงฺกนฺตา วโยวุทฺธิคตา ปุน
ปุรา มรามิ ปุญฺญ ตํ สุลทฺธํ ปสุตํ วต.

สังขารของเราล่วงเลยไป
ถึงความเจริญวัยอีกปีหนึ่ง
ก่อนที่เราจะตาย
บุญที่เราสั่งสมไว้นั้น
เป็นสิ่งที่เราได้รับดีแล้วหนอ

จากคำนำ ในหนังสือประกายส่องใจ ๓
เรียบเรียงโดย พระคันธสาราภิวงศ์

Posted on 17-12-2016, in ธรรมะน้อมนำใจ, ปกิณกะธรรม, ประกายส่องใจ. Bookmark the permalink. Comments Off on บุญที่เราสั่งสมไว้ เป็นสิ่งที่เราได้รับดีแล้วหนอ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: