จงเตือนตนด้วยตนเอง

จงเตือนตนด้วยตนเอง
จงสงวนตนด้วยตนเอง

ดูกรภิกษุ
เธอนั้นผู้มีตนอันคุ้มครองแล้ว
มีสติ จักอยู่เป็นสุข

ตนแลเป็นที่พึ่งของตน
ตนแลเป็นคติของตน
เพราะเหตุนั้น
ท่านจงสำรวมตน
เหมือนพ่อค้าระวังม้าดีไว้ ฉะนั้น

จากคาถาธรรมบท ภิกขุวรรค

Posted on 17-12-2016, in ธรรมะจากพระไตรปิฎก, ธรรมะน้อมนำใจ, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on จงเตือนตนด้วยตนเอง.

Comments are closed.

%d bloggers like this: