อริยสัจ ๔ ต้องศึกษาด้วยการปฏิบัติ

หากท่านจะถามชาวพุทธ หรือนักเรียนนักศึกษาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร เขาจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ตรัสรู้อริยสัจ ๔
…………………………………….

อริยสัจนั้น เพียงหัวข้อ ๔ ข้อ ก็จำได้ไม่ยาก เด็กเล็กๆ ก็ท่องได้ พร้อมทั้งเข้าใจความหมายด้วย แต่อริยสัจไปยากอยู่ที่ภาคปฏิบัติ คือ ปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ เพื่อละสมุทัยและเพื่อให้ถึงนิโรธนั้น ไม่ง่ายเลย

การจะศึกษาอริยสัจให้สมบูรณ์จึงต้องมีภาคปฏิบัติด้วย คือ เรียนไป ปฏิบัติไป แม้จะได้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลย ต้องค่อยๆ สะสมบารมีเป็นพื้นฐานขึ้นไปทีละขั้น เพราะจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่แท้จริงของการศึกษา ก็คือการปฏิบัติ ปราศจากการปฏิบัติแล้ว การศึกษาก็ไม่มีรสอะไร

อริยสัจในขั้นปฏิบัตินี้เองแม้คนแก่อายุมาก แตกฉานในวิชาการต่างๆ เป็นปราชญ์ มีคนยกย่องว่าเป็นปราชญ์ ก็ยากที่จะปฏิบัติได้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงยอมรับว่า เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ๔ นี้เอง จึงต้องทรงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเสียเป็นเวลานาน

จากหนังสือ อริยสัจ ๔
โดย อาจารย์วศิน อินทสระ
สำนักพิมพ์ธรรมดา
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

อ่านเพิ่มเติม
โรหิตัสสสูตร : พระพุทธเจ้าตรัสอริยสัจ ๔ ไว้ที่ไหน

Posted on 17-12-2016, in ปกิณกะธรรม, อาจารย์วศิน อินทสระ. Bookmark the permalink. Comments Off on อริยสัจ ๔ ต้องศึกษาด้วยการปฏิบัติ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: