สรณคมน์ อันเป็นที่กำจัดภัยได้จริง

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง จนกว่าจะถึงกาลอันมีการแทงตลอดสัจจะ ๔ เป็นสุดรอบ

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง จนกว่าจะถึงกาลอันมีการแทงตลอดสัจจะ ๔ เป็นสุดรอบ

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริง จนกว่าจะถึงกาลอันมีการแทงตลอดสัจจะ ๔ เป็นสุดรอบ

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Posted on 17-12-2016, in ข้อความธรรมอื่นๆ, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on สรณคมน์ อันเป็นที่กำจัดภัยได้จริง.

Comments are closed.

%d bloggers like this: