แผ่เมตตา อุทิศบุญกุศล และคำอธิษฐาน หลวงพ่อประจาก

แผ่เมตตา อุทิศบุญกุศล และคำอธิษฐาน
หลวงพ่อประจากนำกล่าวในวันปิดการอบรม


:
:
แผ่เมตตา
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอแผ่เมตตา

ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ท่านผู้มีบุญคุณ ท่านผู้มีพระคุณ

ตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย
มีมนุษย์ สมุททเทวดา ภุมมัฏฐเทวดา รุกขเทวดา อารักขเทวดา อากาสัฏฐเทวดา เทวดาที่รักษาบ้าน เทวดาที่รักษาเมือง เทวดาที่รักษาวัดวาศาสนา และเทวดาที่รักษา……………แห่งนี้ สัมมาเทวดา มิจฉาเทวดาทั้งหลาย

ตลอดถึงเปรตทั้งหลาย เดรัจฉานทั้งหลาย

ที่อยู่ใกล้ตัวข้าพเจ้าก็ดี ที่อยู่ไกลตัวข้าพเจ้าก็ดี

ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น
จงอยู่ร่วมกัน ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข
อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

อุทิศบุญกุศล
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมอุทิศบุญกุศล ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้

มีบุญกุศลที่เกิดจาก การให้ทานก็ดี รักษาศีลก็ดี เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ดี ได้แผ่เมตตาก็ดี

แด่สรรพสัตว์ทั้งหลาย มีบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ท่านผู้มีบุญคุณ ท่านผู้มีพระคุณ

[มีบุญกุศลที่เกิดจากการถวายผ้ากฐิน กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ และบุญกุศลที่เกิดจากการรักษาศีล บุญกุศลที่เกิดจากการรำลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พร้อมทั้งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้แผ่เมตตา ขออุทิศน้อมบุญกุศลเหล่านี้ แด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ท่านผู้มีบุญคุณ ท่านผู้มีพระคุณ]

ตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย
มีมนุษย์ สมุททเทวดา ภุมมัฏฐเทวดา รุกขเทวดา อารักขเทวดา อากาสัฏฐเทวดา เทวดาที่รักษาบ้าน เทวดาที่รักษาเมือง เทวดาที่รักษาวัดวาศาสนา และเทวดาที่รักษา……………แห่งนี้ สัมมาเทวดา มิจฉาเทวดาทั้งหลาย

ตลอดถึงเปรตทั้งหลาย เดรัจฉานทั้งหลาย

ที่อยู่ใกล้ตัวข้าพเจ้าก็ดี ที่อยู่ไกลตัวข้าพเจ้าก็ดี

เมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับรู้แล้ว จงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้น้อมอุทิศให้แล้วนี้

หากท่านทั้งหลายเหล่านั้น ได้ถึงทุกข์ ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ หากท่านทั้งหลายเหล่านั้น ประสพสุข ก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

คำอธิษฐาน
ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศล
ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วนี้
จงเป็นพลวะปัจจัย เป็นนิสัยตามส่ง
ให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้ และชาติหน้า
ตลอดชาติอย่างยิ่ง
ตลอดถึงความพ้นทุกข์ คือ พระนิพพาน

ตราบใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสาร
ชื่อว่า ความอดอยาก
ชื่อว่า ความลำบาก
ชื่อว่า ความขาดแคลนใดๆ
อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทั้งในปัจจุบันภพนี้ และอนาคตภพ
ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังต้องเกิดนั้นๆ เทอญ

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Posted on 17-12-2016, in ธรรมะบรรยาย (รวม), ธรรมะบรรยาย หลวงพ่อประจาก, ธรรมะหลวงพ่อประจาก, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on แผ่เมตตา อุทิศบุญกุศล และคำอธิษฐาน หลวงพ่อประจาก.

Comments are closed.

%d bloggers like this: