ปัญญาในพระพุทธศาสนา

ความแตกต่างระหว่างปัญญาในพระพุทธศาสนาและทิฏฐิ ลัทธิความเชื่อนอกพระพุทธศาสนา

ความแตกต่างที่สำคัญคือ ปัญญาในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ปรัชญา ตรรกะ ทิฏฐิ หรือทรรศนะที่เกิดจากการคิดและการตีความจากประสบการณ์

หากเป็นการเห็นแจ้งความจริงของธรรมชาติ เป็นปัญญาที่เกิดจากการตรัสรู้ซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยอันบริสุทธิ์ ปราศจากโลภ โกรธ หลง

เป็นปัญญาที่มีศีลและสมาธิเป็นพื้นฐาน ปัญญาในพระพุทธศาสนาจึงยังจิตให้ถึงความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้

จากบทเรียนพระสูตรทางไปรษณีย์ (ชุดที่ ๑)
อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Posted on 17-12-2016, in จากหนังสือธรรมอื่นๆ, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on ปัญญาในพระพุทธศาสนา.

Comments are closed.

%d bloggers like this: