หนทางดับทุกข์ มีอยู่

“การเกิดในภพใหม่เป็นความทุกข์ การแตกทำลายไปของสรีระกายในที่ที่เกิดแล้วก็เป็นความทุกข์เช่นกัน”

ตัวเราต้องพบกับความเกิด ความแก่ ความเจ็บไข้ และความตายเป็นธรรมดา เมื่อเป็นเช่นนี้ควรที่เราจะแสวงหาหนทาง อันไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่มีความทุกข์ มีความสุข เยือกเย็น เป็นทางสายเดียวที่จักพ้นจากภพต่างๆ นำไปสู่ความดับ (นิพพาน) ทุกข์ น่าจะมีอยู่แน่นอน

เมื่อทุกข์มีอยู่ สุขก็ต้องมีอยู่ในโลก ฉันใด, เมื่อภพมีอยู่ ความปราศจากภพก็ต้องมีอยู่ ฉันนั้น, เมื่อความร้อนมีอยู่ ความเย็นอันสยบความร้อนก็ต้องมี ฉันใด, เมื่อไฟ ๓ กอง (ราคะ โทสะ โมหะ) มีอยู่ แม้ความดับไปแห่งไฟ ก็ต้องมีอยู่ ฉันนั้น

……………………………….
ความคิดของ สุเมธบัณฑิต
จากหนังสือ ตามรอยพระพุทธประวัติ ๘๐ พระพรรษา
เรียบเรียงโดย อาจารย์ปัญญา ใช้บางยางและคณะ

Posted on 17-12-2016, in จากหนังสือธรรมอื่นๆ, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on หนทางดับทุกข์ มีอยู่.

Comments are closed.

%d bloggers like this: