นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรเกิด ไม่มีอะไรดับ

เมื่อขันธ์ทั้งหลายยังมีอยู่
การสมมติว่าสัตว์ย่อมมี ฉันนั้น

ความจริงทุกข์เท่านั้นย่อมเกิด
ทุกข์ย่อมตั้งอยู่และเสื่อมสิ้นไป
นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรเกิด
นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรดับ

วชิราภิกษุณี ภิกษุณีสังยุต

Posted on 17-12-2016, in ธรรมะจากพระไตรปิฎก, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรเกิด ไม่มีอะไรดับ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: