สิ่งใดเป็นกิจต้องทำ

ยมุหิ กิจฺจํ ตทปวิทฺธํ อกิจฺจํ ปน กรียติ
อุนฺนฬานํ ปมตฺตานํ เตสํ วฑฺฒนุติ อาสวา

สิ่งใดเป็นกิจของตนซึ่งต้องทำ กลับทอดทิ้งสิ่งนั้นเสีย ไปทำสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่
คนเหล่านั้นเป็นผู้ประมาทเชิดชูตนด้วยมานะ อาสวะ (กิเลส) ของพวกเขาย่อมเจริญขึ้นพอกพูนขึ้น

พุทธสุภาษิต

Posted on 17-12-2016, in ธรรมะจากพระไตรปิฎก, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on สิ่งใดเป็นกิจต้องทำ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: