หนังสือ “รักแท้และคู่บารมีของพระพุทธเจ้า”

หนังสือ “รักแท้และคู่บารมีของพระพุทธเจ้า”
เรียบเรียงและเขียน:
๐ ณัฎฐ์ณัณญา จิณณนันท์ธัมมา
๐ พัฒน์ สดาวงศ์วิวัฒน์

ดาวน์โหลด : >>> คลิกที่นี่
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐


การเกื้อกูลกันด้วยรัก

พระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมิต้องมีความสามารถอาจหาญ มีใจมั่นคงเด็ดเดี่ยว ที่จะสั่งสมบารมีโดยลำาพัง ไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรค ไม่ครั่นคร้ามต่อภัย ไม่ไหวต่อแรงดึงดูดให้หลง แม้มีเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ตลอดระยะเวลายาวนาน แต่ก็พลัดพรากจากกันไปในโอฆะสาครแห่งสังสารวัฏ ช่วงแรกจึงเหมือนนายจอมทัพ จอมพล ผู้บุกสงครามใหญ่แห่งสังสารวัฏแบบปราศจากกำาลังบริวารทหาร แต่ก็ไม่ย่อท้อ จนเมื่อสร้างสมบารมีเพิ่มพูนมากขึ้น เข้าเขตปรมัตถบารมี คือในช่วง ๔ อสงไขยกับเศษแสนมหากัปสุดท้าย จึงเริ่มมีผู้อาจหาญ กล้า ศรัทธา ขอร่วมอธิษฐานและบำาเพ็ญบารมีติดตามขอพึ่งกำาลังและสนับสนุนพระโพธิสัตว์ ขอเป็นพระอัครสาวก อัครสาวิกา พุทธบิดา พุทธมารดา พุทธอุปัฏฐาก และพระสาวกผู้เป็นเอตทัคคะด้านต่างๆ

คู่บารมีคือผู้ร่วมเกิด ร่วมชาติ ร่วมลำาบาก มิได้ปรารถนาร่วมสุข ผู้ตั้งจิตอธิษฐานเป็นคู่บารมีพระโพธิสัตว์จะต้องยังอัตภาพเกิดมาทุกภพทุกชาติเป็นหญิงอยู่เสมอ ความทุกข์เพราะกำาลังกาย สรีระ บอบบางก็ประการหนึ่ง ไม่สาหัสเท่ากับทุกข์จากอุปสรรคที่ถาโทมเข้ามาแผดเผาให้ยินยอมอ่อนล้าล่าถอย แต่คู่บารมีก็คือ ผู้มีบุญเสมอพระโพธิสัตว์ผู้มีกำาลังใจยิ่งใหญ่ต่างพากันประคองส่งเสริม เกื้อกูลกันทุกภพชาติ พระชาติใดพระโพธิสัตว์เจริญบารมีใด คู่บารมีจักขอเจริญบารมีธรรมข้อนั้น ๆ ตาม งดงามดุจดังดอกบัวที่เบ่งบานรับแสงตามกัน ความรักและพระคุณของพระองค์ท่านทั้งสองมีเกินนับ เอนกอนันต์ ไม่อาจนำมาแสดงได้หมด คงแสดงไว้ในเนื้อหา
เล่มนี้ได้เพียงเศษเสี้ยวด้วยความนอบน้อมบูชา

 

Posted on 17-12-2016, in หนังสือธรรมะดาวน์โหลด (รวม), หนังสือธรรมะดาวน์โหลด (อื่นๆ). Bookmark the permalink. Comments Off on หนังสือ “รักแท้และคู่บารมีของพระพุทธเจ้า”.

Comments are closed.

%d bloggers like this: