พระวิปัสสนาจารย์

พระวิปัสสนาจารย์:

1. พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (พระประจาก สิริวณฺโณ)

 

2. พระสว่าง ติกฺขวีโร

3. พระมหาทองมั่น สุทธจิตฺโต

4. พระอำนาจ ขนฺติโก

5. พระครูประภาศสารคุณ

6. พระณรงค์ กนฺตสีโล

 

พระผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์
7. พระสุทธิ สุทฺธิปญฺโญ

ประวัติพระวิปัสสนาจารย์ >>> คลิกที่นี่

%d bloggers like this: