การกำหนดอิริยาบถย่อยในห้องพัก

สาธิตการกำหนดอิริยาบถย่อย ในห้องพัก
โดย พระมหาทองมั่น สุทธจิตฺโต

ตอน ๑

ตอน ๒

ตอน ๓

ตอน ๔

%d bloggers like this: