การกำหนดอิริยาบถย่อยในการรับประทานอาหารและดื่มน้ำปานะ

สาธิตกำหนดอิริยาบถย่อย ในการรับประทานอาหารและการไปดื่มน้ำปานะ
โดย พระมหาทองมั่น สุทธจิตฺโต

สาธิตกำหนดอิริยาบถย่อยในการรับประทานอาหาร
ตอน ๑

ตอน ๒

ตอน ๓

ตอน ๔

สาธิตกำหนดอิริยาบถย่อย ในการดื่มน้ำปานะ
ตอน ๑

ตอน ๒

%d bloggers like this: