ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมอันเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลบซ่อนหรือหลีกเร้นภัยในสงสาร

 

พระภาวนาปารคู สัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้บรรลุถึงที่สุดแห่งฝั่งของสมถและวิปัสสนา

 

เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค
สตฺตานัง วิสุทธิยา
โสกปริขเทวานํ สมติกฺกมาย
ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงคมาย
ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย
ยทิทํ จตฺตาโร สติปัฏฐานา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นที่ไปอันเอก
เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์
เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะ
เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส
เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
หนทางนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔

ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 

.
.
.

หมายเหตุ:
โฆษณาที่แสดงในบล็อกเป็นโฆษณาของ WWW.WORDPRESS.COM