ข้อมูลการอบรมและกฏระเบียบ

ข้อมูลเบื้องต้นของการอบรมหลักสูตรวิปัสสนากัมมัฏฐาน สติปัฏฐาน ๔

การอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน สติปัฏฐาน ๔ ตามหลักสูตรของศูนย์ เหมาะแก่ผู้ที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาในการปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติแม้จะใช้ห้องปฏิบัติธรรมรวม แต่ผู้ปฏิบัติจะต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิและกำหนดอิริยาบถย่อยด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และรักษาเวลาในการเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ละบัลลังก์ให้ลื่นไหลไปได้ด้วยตนเอง

ในช่วงเช้าของวันแรกของการปฏิบัติทางศูนย์จะปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงให้เข้าใจถึงกฎระเบียบในการปฏิบัติ และบริการต่างๆ ที่ทางศูนย์ได้จัดเตรียมเพื่อให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติ พร้อมทั้งเปิดวีดีโอสาธิตวิธีการปฏิบัติ

ส่วนในช่วงบ่ายจะมีพิธีสมาทานกรรมฐาน หลังจากนั้นพระวิปัสสนาจารย์จะบรรยายธรรมให้กรรมฐานเบื้องต้น และสอนวิธีปฏิบัติ ได้แก่ วิธีเดินจงกรม วิธีนั่งสมาธิ และวิธีกำหนดอิริยาบถย่อย เช่น การรับประทานอาหาร เป็นต้น

หลังจากนั้นโยคีต่างคน ต่างปฏิบัติเอง บริหารเวลาเอง และ รักษาวินัยด้วย ตนเอง เนื่องจากพื้นฐานจริตนิสัยและอินทรีย์ที่แตกต่าง กันของโยคีแต่ละท่าน การปรับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับตนเอง ตามคำแนะนำของพระวิปัสสนาจารย์ ทำให้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมของโยคีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในหลักสูตรนี้โยคีจะได้รับการสอบอารมณ์ทุกวันโดยพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติ และท่านจะได้ช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติเป็นรายบุคคล พระวิปัสสนาจารย์จะบรรยายธรรมทุกวันเพื่อปลูกศรัทธาและเพื่อให้เข้าใจหลักการปฏิบัติมากขึ้น

โยคีถือศีล 8 โดยรับประทานอาหาร เพียง 2 มื้อเท่านั้น (ยกเว้นผู้ที่เป็นโรคกระเพาะ หรือต้องรับประทานยาหลังอาหารมื้อเย็น ต้องแจ้งให้ทางศูนย์ทราบเพื่อจัดเตรียมอาหารให้ท่าน)

คุณสมบัติของผู้สมัครปฏิบัติธรรม
๑.   มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันเข้ารับการอบรม
๒.   เป็นผู้เปี่ยมศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามนัยแห่งสติปัฏฐาน ๔ และสามารถเปิดใจยอมรับการสอนของพระวิปัสสนาจารย์
๓.   เป็นผู้มีสุขภาพกายดี มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม และไม่เป็นโรคที่สามารถติดต่อไปสู่ผู้อื่นได้
๔.   เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ปกติ ไม่วิกลจริต ไม่เป็นโรคลมชัก
๕.   เป็นผู้ที่สามารถดูแลตนเองได้ เพราะการปฏิบัติครั้งนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องควบคุมเวลาในการเดินจงกรมและนั่งสมาธิในแต่ละบัลลังก์ ตลอดจนการกำหนดอิริยาบถย่อยด้วยตนเองโดยไม่มีการนำปฏิบัติหมู่
๖.   สามารถรักษาศีล ๘ ได้
๗.  สามารถลงทะเบียนเข้าพักในศูนย์ในช่วงบ่ายของวันก่อนการเปิดอบรมหนึ่งวัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๘.  ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านจะต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศในเช้าวันแรกของการอบรม และจะต้องสามารถอยู่ปฏิบัติได้อย่างน้อย ๗ คืน ๘ วัน การปิดการอบรมในวันสุดท้ายของการปฏิบัติ พิธีสิ้นสุดในเวลา ๑๑.๓๐ น.โดยประมาณ
๙.  สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เปี่ยมศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ สำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติหากต้องการจะเข้าอบรม ควรมั่นใจว่าจะตั้งใจปฏิบัติ และสามารถควบคุมตนเองให้รักษาวินัย ในการปฏิบัติได้

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม สามารถศึกษาทำความเข้าใจกฏระเบียบในการเข้าปฏิบัติของศูนย์ และวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในหนังสือคู่มือโยคีตามลิงค์ดาวน์โหลดข้างล่างนี้ และสามารถศึกษาวิธีการปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์จากคลิปวีดีโอที่ได้จัดทำไว้ ได้ในห้องเรียนกรรมฐานและห้องฟังธรรมบรรยาย

ดาวน์โหลด:
๐ ระเบียบการอบรม >>> คลิกที่นี่
๐ กำหนดการปฏิบัติประจำวัน >>> คลิกที่นี่

๐ ตารางการอบรมและการรับสมัคร >>> คลิกที่นี่

๐ หนังสือคู่มือโยคี 
๐๐ หนังสือคู่มือโยคี (เล่มใหม่ – 2563)
๐๐ อธิบายวิธีสมาทานกรรมฐาน และรวมบทสวดมนต์ >>> คลิกที่นี่

๐๐ หนังสือคู่มือโยคี (เล่มเก่า)
๐๐ อธิบายวิธีสมาทานกรรมฐานและแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น >>>  คลิกที่นี่

 

%d bloggers like this: