การกำหนดอิริยาบถย่อยในศาลาและการไปห้องสุขา

สาธิตการกำหนดอิริยาบถย่อยในศาลาและการไปห้องสุขา
โดย พระมหาทองมั่น สุทธจิตฺโต

สาธิตการกำหนดอิริยาบถย่อยในศาลา
ตอน

ตอน ๒

ตอน ๓

ตอน ๔

ตอน ๕

สาธิตการกำหนดอิริยาบถย่อยการไปห้องสุขา
ตอน ๑

ตอน ๒

%d bloggers like this: