การกำหนดอิริยาบถย่อย

สาธิตการกำหนดอิริยาบถย่อย
โดย พระมหาทองมั่น สุทธจิตฺโต

 

สาธิตการกำหนดอิริยาบถย่อย (รวม)


:
:

สาธิตการกำหนดอิริยาบถย่อย
รับประทานอาหาร

:
:

สาธิตการกำหนดอิริยาบถย่อย

ดื่มน้ำปานะ

:
:

สาธิตการกำหนดอิริยาบถย่อย

ไปส่งอารมณ์

:
:

สาธิตการกำหนดอิริยาบถย่อย

ภายในศาลา

:
:

สาธิตการกำหนดอิริยาบถย่อย

ภายในห้องพัก

:
:

สาธิตการกำหนดอิริยาบถย่อย

ไปเข้าห้องสุขา

 

สาธิตการกำหนดอิริยาบถย่อย (โยคี)

%d bloggers like this: