ตารางการอบรมและการรับสมัคร

ตารางการอบรมและวันที่เปิดรับสมัคร ประจำปี 2559

หลักสูตร วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ยืนยัน จำนวน
1 1 – 10 มีนาคม 2559 4 ม.ค.59 เป็นต้นไป  20 ก.พ. 59 90
  บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์ จนกว่าจะเต็ม    
         
2 1 – 16 เมษายน 2559 4 ก.พ.59 เป็นต้นไป  15 มี.ค. 59 90
  บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์ จนกว่าจะเต็ม    
         
3 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม  2559 4 ก.พ.59 เป็นต้นไป  3 เม.ย. 59 90
  เฉพาะพระสงฆ์ จนกว่าจะเต็ม    
         
4 เข้าพรรษา  20 ก.ค. – 16 ต.ค. 2559 * 4 พ.ค. 59 เป็นต้นไป   90
  แบ่งเป็น 6 รอบดังนี้ จนกว่าจะเต็ม    
  รอบที่ 1      20-31 ก.ค. 59 (12 วัน)    3 ก.ค. 59  
  รอบที่ 2      1-15 ส.ค. 59  (15 วัน)    18 ก.ค. 59  
  รอบที่ 3      16-31 ส.ค. 59 (16 วัน)    3 ส.ค.59  
  รอบที่ 4      1-15 ก.ย. 59 (15 วัน)    18 ส.ค. 59  
  รอบที่ 5      16-30 ก.ย. 59 (15 วัน)    3 ก.ย. 59  
  รอบที่ 6      1-16 ต.ค. 59 (16 วัน)    18 ก.ย. 59  
  บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์      
         
5 5 – 12  ธันวาคม 2559 4 ต.ค.59 เป็นต้นไป  20 พ.ย. 59 90
  บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์ จนกว่าจะเต็ม    
         
6 18 – 28 ธันวาคม 2559 4 ต.ค.59 เป็นต้นไป  1 ธ.ค. 59 90
  บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์ จนกว่าจะเต็ม    
         ข้อแนะนำในการสมัคร

๑.โปรดอ่านรายละเอียดระเบียบการรับสมัครให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร
๒.ส่งใบสมัคร และเอกสารได้ที่สำนักงาน หรือทางไปรษณีย์ ในวันที่เปิดรับสมัคร
(ศูนย์ฯ จะไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ส่งก่อนกำหนด)ผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ทางศูนย์ฯ จะยึดถือวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันส่งใบสมัคร
๓.ศูนย์ฯ ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ และทางโทรสาร (แฟกซ์)
๔.*ช่วงเข้าพรรษา ทางศูนย์ฯ จะเปิดอบรมทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๑๖ ของเดือน
๕.ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิธีการสมัคร
๑ กรอกใบสมัคร และแนบเอกสาร ดังนี้
๐ รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ ใบ (กรณีเคยเข้าปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ฯ แล้ว ไม่ต้องแนบรูปถ่าย)
 ๐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือสุทธิ(สำหรับพระสงฆ์)
 ๐ ซองเปล่า จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง พร้อมติดแสตมป์ ๓ บาท ๑ ดวง
๒. โปรดอ่านรายละเอียดระเบียบการรับสมัครให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร
๓. ส่งใบสมัครและเอกสารได้ที่สำนักงาน หรือทางไปรษณีย์ ในวันที่เปิดรับสมัคร
(ศูนย์ฯ จะไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ส่งก่อนกำหนด)
*สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ทางศูนย์ฯ จะยึดถือวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันส่งใบสมัคร

. ศูนย์ฯ ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ และทางโทรสาร (แฟกซ์) ฯลฯ

การตอบรับของศูนย์ฯ
๑.ศูนย์ฯ จะพิจารณาใบสมัคร และส่งใบตอบรับให้ผู้สมัครที่ได้รับพิจารณา ก่อนวันเปิดอบรมภายในเวลา ๑ เดือน ทางไปรษณีย์ด้วยซองจดหมายแนบ
๒.ผู้ที่ไม่ได้รับใบตอบรับจากศูนย์ฯ ถือว่าท่านอยู่ในฐานะ “ผู้ติดสำรอง”

การยืนยันของผู้สมัคร
๑.ผู้สมัครที่ได้รับใบตอบรับจากศูนย์ฯ ต้องยืนยันหรือยกเลิกการปฏิบัติด้วยตัวท่านเอง ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข ๐๕๓-๘๘๗๒๑๐ หรือ ๐๕๓-๐๔๒๗๐๕-๖ หรือ ๐๘๖-๙๔๙๙๖๙๔
ในเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ของวันที่ให้ยืนยัน ผู้ที่ไม่ยืนยันถือว่าสละสิทธิ์
๒. กรณีผู้ที่ติดสำรอง โปรดโทรศัพท์สอบถามก่อนวันเปิดอบรม ๑๐ วัน

การลงทะเบียนเข้าอบรม
๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมต้องลงทะเบียนก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันเปิดอบรม ด้วยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และใบตอบรับ หรือ สามารถมาลงทะเบียนล่วงหน้า ในช่วงเย็นของวันก่อนเปิดอบรม ๑ วัน
๒. ศูนย์ฯ จะพิจารณาผู้ที่ได้รับการตอบรับ หรือได้สมัครไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
๓. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ตารางการอบรม วันที่เปิดรับสมัคร และระเบียบการสมัคร >>> คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด ใบสมัคร >>>คลิกที่นี่

หรือท่านสามารถ รับใบสมัครได้ที่สำนักงาน หรือขอรับใบสมัครทางจดหมาย (กรุณาส่งซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง พร้อมติดแสตมป์ ๕ บาท ๑ ดวง)

%d bloggers like this: