ตารางการอบรมและการรับสมัคร

ตารางการอบรมและวันที่เปิดรับสมัคร ประจำปี 2565

2565-table-jpg

๑.โปรดอ่านรายละเอียดระเบียบการรับสมัครให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร

ข้อแนะนำในการสมัคร

๒.ส่งใบสมัคร และเอกสารได้ที่สำนักงาน หรือทางไปรษณีย์ ในวันที่เปิดรับสมัคร
(ศูนย์ฯ จะไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ส่งก่อนกำหนด)ผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ทางศูนย์ฯ จะยึดถือวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันส่งใบสมัคร
๓.ศูนย์ฯ ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ และทางโทรสาร (แฟกซ์)
๔.*ช่วงเข้าพรรษา ทางศูนย์ฯ จะเปิดอบรมทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๑๖ ของเดือน
๕.ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิธีการสมัคร
๑ กรอกใบสมัคร และแนบเอกสาร ดังนี้
๐ รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ ใบ (กรณีเคยเข้าปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ฯ แล้ว ไม่ต้องแนบรูปถ่าย)
 ๐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือสุทธิ(สำหรับพระสงฆ์)
 ๐ ซองเปล่า จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง พร้อมติดแสตมป์ ๕ บาท ๑ ดวง
๒. โปรดอ่านรายละเอียดระเบียบการรับสมัครให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร
๓. ส่งใบสมัครและเอกสารได้ที่สำนักงาน หรือทางไปรษณีย์ ในวันที่เปิดรับสมัคร
(ศูนย์ฯ จะไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ส่งก่อนกำหนด)
*สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ทางศูนย์ฯ จะยึดถือวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันส่งใบสมัคร

. ศูนย์ฯ ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ และทางโทรสาร (แฟกซ์) ฯลฯ

การตอบรับของศูนย์ฯ
๑.ศูนย์ฯ จะพิจารณาใบสมัคร และส่งใบตอบรับให้ผู้สมัครที่ได้รับพิจารณา ก่อนวันเปิดอบรมภายในเวลา ๑ เดือน ทางไปรษณีย์ด้วยซองจดหมายแนบ
๒.ผู้ที่ไม่ได้รับใบตอบรับจากศูนย์ฯ ถือว่าท่านอยู่ในฐานะ “ผู้ติดสำรอง”

การยืนยันของผู้สมัคร
๑.ผู้สมัครที่ได้รับใบตอบรับจากศูนย์ฯ ต้องยืนยันหรือยกเลิกการปฏิบัติด้วยตัวท่านเอง ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข  ๐๕๓-๐๔๒๗๐๕ หรือ ๐๘๖-๙๔๙๙๖๙๔
ในเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ของวันที่ให้ยืนยัน ผู้ที่ไม่ยืนยันถือว่าสละสิทธิ์
๒. กรณีผู้ที่ติดสำรอง โปรดโทรศัพท์สอบถามก่อนวันเปิดอบรม ๑๐ วัน

การลงทะเบียนเข้าอบรม
๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมต้องลงทะเบียนก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันเปิดอบรม ด้วยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และใบตอบรับ หรือ สามารถมาลงทะเบียนล่วงหน้า ในช่วงเย็นของวันก่อนเปิดอบรม ๑ วัน
๒. ศูนย์ฯ จะพิจารณาผู้ที่ได้รับการตอบรับ หรือได้สมัครไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
๓. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ตารางการอบรม วันที่เปิดรับสมัคร และระเบียบการสมัคร ปี 2565 >>> คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด ใบสมัคร >>>คลิกที่นี่

หรือท่านสามารถ รับใบสมัครได้ที่สำนักงาน หรือขอรับใบสมัครทางจดหมาย (กรุณาส่งซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง พร้อมติดแสตมป์ ๕ บาท ๑ ดวง)

%d bloggers like this: